logo
home over ons producten verpakken contact
Baand 1, 6086 CC Neer
Tel. 0475-510240
Email:peterverpakt@kpnmail.nl
Rabobanknr. 13.57.11.134
K.v.k. Roermond nr. 12040784
BTW nr. NL158285797.B.01
homefoto
Disclaimer
Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.steuten.net) van Steuten Industriële Verpakkingen. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van deze internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn geheel voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Steuten Industriële Verpakkingen tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, verstrekt Steuten Industriële Verpakkingen expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Steuten Industriële Verpakkingen hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Steuten Industriële Verpakkingen de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Steuten Industriële Verpakkingen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Steuten Industriële Verpakkingen niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Steuten Industriële Verpakkingen, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Steuten Industriële Verpakkingen of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Steuten Industriële Verpakkingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot het gebruik van deze internetsite, de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, het oneigenlijk gebruik van informatie die aan Steuten Industriële Verpakkingen of aan u wordt gezonden, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite.

Wijzigingen
Steuten Industriële Verpakkingen behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
 
Copyright 2015 Steuten industriële Verpakkingen | Disclaimer |